Ogłoszenie nr 500014227-N-2017 z dnia 17-08-2017 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu: Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556341-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Krajowy numer identyfikacyjny 9696800000, ul. Stary Brześć 14, 87880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 521 225, e-mail starybrzesc@interia.pl, faks 542 521 225.
Adres strony internetowej (url): www.starybrzesc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty budowlane, zakres podlegający zamówieniu: 1) Remont sali konferencyjnej i sali wypoczynkowej na I piętrze budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zgodnie z dokumentacją techniczną w załączniku. Oferta na tę część nie może być wyższa niż 15 225,30 PLN. 2) Remont pomieszczeń sanitarnych na I piętrze budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zgodnie z dokumentacją techniczną w załączniku. Oferta na tę część nie może być wyższa niż 34 701,87 PLN. 3) Przebudowa pomieszczeń budynku warsztatowo - garażowego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu zgodnie z dokumentacją techniczną w załączniku. Oferta na tę część nie może być wyższa niż 482 181,68 PLN. Wyposażenie budynku warsztatów zgodnie ze specyfikacją w załączniku II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1.

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.