W dniu 08.08.2017 r. godz. 10.15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski

NIP 8881041864

reprezentowany przez komisje przetargową dokonał otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 87-880 Brześć Kujawski, Stary Brześć 14

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację  zamówienia, tj.

BRUTTO  -  720.000,00 zł

Do upływu terminu składania ofert (08.08.2017 r. godz.10.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

1

Global Systems Marcin Balcerzak

Ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin

528.900,00

 

 

 

 

 

 

Stary Brześć, 08.08.2017 r.