W dniu 01.09.2017 r. godz. 12.15 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski

NIP 8881041864

reprezentowany przez komisje przetargową dokonał otwarcia ofert w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia są:

Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 87-880 Brześć Kujawski, Stary Brześć 14

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację  zamówienia, tj.

BRUTTO  -  720 698,85 zł
NETTO – 589 934,02 zł

Do upływu terminu składania ofert (01.09.2017 r. godz.12.00) złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

(zł, brutto)

Okres
gwarancji

1

BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wojska Polskiego 34/9, 09-500 Gostynin

719 550,00

12 kwartałów

 

 

 

 

 

 

Stary Brześć, 01.09.2017 r.