Brześć Kujawski: Roboty budowlane w formule zaprojektuj
i wybuduj oraz zakup wyposażenia

Numer ogłoszenia: 92178 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu , Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2521225, faks 54 2521225.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zakup wyposażenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej budynku stolarni przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Wyposażenie budynku stajni zgodnie ze specyfikacją w załączniku. Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym Remont wnętrza budynku warsztatów szkolnych Zakres podlegający zamówieniu: Roboty instalacyjne Roboty elektryczne Roboty wentylacyjne Roboty budowlane - sufity podwieszane.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 37.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1)jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,
b)zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,
c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
2)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac w temperaturach zewnętrznych,
b) uwarunkowań formalno - prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,
3)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenie do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
4)Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego inspektorów nadzoru budowlanego lub kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron,
5)jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie weryfikacji kwoty wynagrodzenia
6)Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: -projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, -przedmiar i niezbędna rysunki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starybrzesc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski; w Sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski; w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie